Vedtægter

Cykelhandler Axel Andersen, Vinde Helsinge

§ 1.
Foreningens navn er “Gørlev Lokalhistoriske Forening”.

§ 2.
Foreningens formål er at virke for bevarelse af historiske minder i den tidligere Gørlev kommune, samt at vække interesse for og udbrede kendskabet til denne egn og dens historie.
Betingelse for medlemskab af Gørlev Lokalhistoriske Forening er, at man tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som indkaldes med mindst en uges varsel 1 gang årligt i februar/marts ved annoncering i den lokale presse.

§ 4.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer, som selv konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Man vælges for 2 år ad gangen.
Der er valg til bestyrelsen hvert år med skiftevis 3 og 4 medlemmer på valg.
Desuden 2 revisorer som vælges skiftevis, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

§ 5.
Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning:
3. Kassererens beretning:
4. Valg af:
     a. Lige Årstal, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
         Ulige årstal, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
     b. 1 revisor og revisorsuppleant.
5. Fastsættelses af næste års kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

§ 6.
Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 7.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

§ 8.
Til ændring af vedtægterne kræves beslutning af generalforsamlingen med 3/4 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettiget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær og den anden tidligst 14 dage senere.

§ 9.
Ved opløsning af foreningen anvendes de i § 7 nævnte bestemmelser. En eventuel formue anvendes i henhold til § 2.

§ 10. 
Disse vedtægter træder i kraft den 7. september 1976, med senere ændringer i 1984, 1992, 1996, 1997, 2007, 2009 og 2010.

Købmandsforretning, Rye Byvej 13.